Giá trị cốt lõi

  • Hài lòng của khách hàng là điều quan trọng nhất.
  • Hài hòa lợi ích của nhân viên, cổ đông và cộng đồng.
  • Hiền tài được trọng dụng để phát huy tối đa khả năng.
  • Hiệp lực bên trong và bên ngoài làm nền tảng phát triển.
  • Hệ thống văn hóa doanh nghiệp coi trọng vai trò cá nhân và tinh thần đồng đội.