Tầm nhìn

Trở thành công ty hàng đầu trong việc sáng tạo, tập hợp những điều mới nhất để cung ứng các sản phẩm và giải pháp tăng năng suất, chất lượng và gia tăng giá trị cho người nông dân nhằm phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần đem lại ấm no cho nhân loại.