PHÂN TƯỚI, BÓN GỐC

Phân trung vi lượng

Dạng NPK hạt một màu, hàm lượng dinh dưỡng cao, chất lượng sản phẩm tốt và luôn ổn định.

Kích thước hạt phân đồng đều, dễ bảo quản, ít hút ẩm, thời gian sử dụng kéo dài.

Bao bì bên ngoài màu vàng, logo hình ngọn lửa hai nhánh màu đỏ trên nền xanh, phía dưới có tên đơn vị; bên hông bao có logo, có ghi NPK  - Cho mùa bội thu và công thức phân NPK tương ứng cho từng sản phẩm

Dạng NPK hạt một màu, hàm lượng dinh dưỡng cao, chất lượng sản phẩm tốt và luôn ổn định.

Kích thước hạt phân đồng đều, dễ bảo quản, ít hút ẩm, thời gian sử dụng kéo dài.

Bao bì bên ngoài màu vàng, logo hình ngọn lửa hai nhánh màu đỏ trên nền xanh, phía dưới có tên đơn vị; bên hông bao có logo, có ghi NPK  - Cho mùa bội thu và công thức phân NPK tương ứng cho từng sản phẩm

Dạng NPK hạt một màu, hàm lượng dinh dưỡng cao, chất lượng sản phẩm tốt và luôn ổn định.

Kích thước hạt phân đồng đều, dễ bảo quản, ít hút ẩm, thời gian sử dụng kéo dài.

Bao bì bên ngoài màu vàng, logo hình ngọn lửa hai nhánh màu đỏ trên nền xanh, phía dưới có tên đơn vị; bên hông bao có logo, có ghi NPK  - Cho mùa bội thu và công thức phân NPK tương ứng cho từng sản phẩm

Dạng NPK hạt một màu, hàm lượng dinh dưỡng cao, chất lượng sản phẩm tốt và luôn ổn định.

Kích thước hạt phân đồng đều, dễ bảo quản, ít hút ẩm, thời gian sử dụng kéo dài.

Bao bì bên ngoài màu vàng, logo hình ngọn lửa hai nhánh màu đỏ trên nền xanh, phía dưới có tên đơn vị; bên hông bao có logo, có ghi NPK  - Cho mùa bội thu và công thức phân NPK tương ứng cho từng sản phẩm

Dạng NPK hạt một màu, hàm lượng dinh dưỡng cao, chất lượng sản phẩm tốt và luôn ổn định.

Kích thước hạt phân đồng đều, dễ bảo quản, ít hút ẩm, thời gian sử dụng kéo dài.

Bao bì bên ngoài màu vàng, logo hình ngọn lửa hai nhánh màu đỏ trên nền xanh, phía dưới có tên đơn vị; bên hông bao có logo, có ghi NPK  - Cho mùa bội thu và công thức phân NPK tương ứng cho từng sản phẩm